Tìm

Văn bản pháp quy

Tiêu đề Tác giả/Cơ quan ban hành Tải về

Luật giáo dục nghề nghiệp năm 2014

Quốc hội

Bảng danh mục nghề cấp IV trình độ cao đẳng, trung cấp theo Thông tư 04/2017/TT-BLĐTBXH

BLĐTBXH

Luật giáo dục nghề nghệp

Quốc hội

Nghị định 48 Hướng dẫn Luật GDNN

Chính phủ

Nghị định 143/2016 quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

Chính phủ

Quyết định 1982/QĐ-TTg Phê duyệt khung chương trình

TTCP

TT 06/2017 – Quy định về tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng đối với nhf giáo giáo dục nghề nghiệp

BLĐTBXH

TT 09/2017 – Quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp

BLĐTBXH

TT 03/2017 – Quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp

BLĐTBXH

TT 04/2017 – Ban hành Danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng

BLĐTBXH

TT 05/2017 – Quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng

BLĐTBXH

TT 07/2017 – Quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

BLĐTBXH

TT 08/2017 – Quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

BLĐTBXH

TT 28/2017 – Quy định hệ thống bảo đảm chất lượng…..

BLĐTBXH

TT 36/2017 – Ban hành danh mục ngành, nghề học nặng nhọc…..

BLĐTBXH

TT 37/2017 – Ban hành danh mục ngành, nghề đào tạo…..

BLĐTBXH

TT 38/2017 – Quy định chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho nhà giáo…..

BLĐTBXH

TT 22/2017 – Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 113/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định phụ cấp đặc thù, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp trách nhiệm công việc và phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập

BLĐTBXH

Quyết định 29/2017/QĐ-TTg – Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

TTCP

Quyết định 1244/2017 – Phê duyệt nghề trọng điểm

BLĐTBXH

Số: 86/2015/NĐ-CP – Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 – 2016 đến năm học 2020 – 2021

CHÍNH PHỦ

Số: 31/2013/TT-BGDĐT – Sửa đổi, bổ sung khoản 3 điều 2 quyết định số 44/2007/qđ-bgdđt ngày 15 tháng 8 năm 2007 của bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 44/2007/QĐ-BGDĐT – Về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 70/2008/QĐ-BLĐTBXH – Về việc học bổng khuyến khích học nghề

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Số: 02/2016/NQ-HĐND – Về việc quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của tỉnh phú thọ từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ
  • ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH ONLINE


  • Hoc sinh – Sinh viên
  • Văn bản điều hành
  • Liên Kết Website
  • THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • 0
  • 158
  • 111.781